ساف ر

• I = kasra (rottura) è un trattino che is colloca i basso a sinistra della lettera ِ د. تسا )first-order Sugeno( َٚا رد ترسا درٔآربو رب٥رسث ٣رضٚر سبرسَدرٔ هر٤ ٖاٛٙعٝث

2022-12-06
  ت ر ن ـم ــت
 1. Retrying
 2. 3
 3. س
 4. اختيار المقاس
 5. از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 6. پرسش و پاسخ
 7. 0
 8. Muhammad Sahal Ilham A
 9. Adocx